Werkwijze

Jongvolwassene

Werkwijze

Aanmelding
Met een verwijsbrief van de huisarts kunt u telefonisch of per mail contact met mij opnemen. Als ik in het telefonische overleg met u tot een aanmelding bij mij kan komen, vraag ik U het aanmeldformulier in te vullen. Daarna zal afhankelijk van de wachttijd een eerste afspraak gepland worden.

Intakegesprek
Na aanmelding wordt U uitgenodigd voor een intakegesprek. Gedurende het intakegesprek ga ik dieper in op uw situatie en uw klachten.  Aan u wordt gevraagd een of meerdere korte vragenlijsten in te vullen om de klachten en problemen te verduidelijken. Tevens geldt het intakegesprek als kennismaking. We vormen samen een zo helder mogelijk beeld van uw klachten, maar ook van uw krachten en mogelijkheden. Dit gesprek duurt ongeveer een uur. Als er nog informatie ontbreekt dan bespreek ik het vervolg met u. Dat kan bijvoorbeeld zijn het afnemen van vragenlijsten, of betrekken met uw goedkeuring van een familielid of partner.

Ik geef u informatie over de behandeling die passend en effectief is bij deze problematiek. Wanneer ik van mening ben dat behandeling in mijn praktijk de klachten en problemen kan doen verminderen, stellen we een plan op en kan de behandeling van start gaan.

Behandelovereenkomst
Na de intakefase stel ik een behandelovereenkomst op die wij samen bespreken. Deze behandelovereenkomst is terug te vinden in het elektronische cliënten dossier.

Hierin kunt u het volgende lezen:

  • Een beschrijving van de problemen van u in samenhang met de symptomen.
  • Een behandelvoorstel waarin de doelen en de duur van de behandeling beschreven staan.

Als we het met elkaar eens zijn over de inhoud wordt de behandelovereenkomst in elektronisch patiëntendossier getekend. De behandelovereenkomst komt tussentijds of  tijdens de eindevaluatie van de behandeling weer in beeld. We kunnen dan samen bekijken in hoeverre de gestelde doelen zijn bereikt en of bijgesteld moeten worden.

De focus ligt op het hier en nu; het verleden wordt hierbij slechts betrokken als dit een remmende invloed heeft op veranderingen in het hier en nu. De ervaring leert dat een actieve bijdrage en inzet van uw kant bijdragen aan een positief resultaat. Dikwijls krijgt u opdrachten en oefeningen mee om thuis uit te voeren.

De duur van de behandeling kan verschillend zijn. Ik streef naar zo lang als nodig en zo kort als mogelijk. Een behandeling bestaat uit 5 tot 11 gesprekken, afhankelijk van de ernst en complexiteit van je klachten.

In een aantal situaties kan het zinvol zijn belangrijke anderen bij de behandeling te betrekken. Contacten met school en of werk vinden alleen plaats als u daar akkoord mee bent.

Naasten kunnen voor informatie, tips, inspiratie en steun ook terecht op www.naastenkracht.nl . Wanneer de klachten voldoende zijn afgenomen en de behandeldoelen zijn behaald, wordt de behandeling in onderling overleg afgerond. Terugvalpreventie en online modules van Therapieland blijven voor u beschikbaar, ook na afronding van de behandeling.

Tijdens de afronding vult u opnieuw vragenlijsten in, hiermee krijgen we een gestructureerd en kwantitatief inzicht in de het verloop van uw klachten van begin tot einde van de behandeling. Als laatste vult u een vragenlijst in waarin u uw mening kan geven over uw behandeling en uw behandelaar.

Contact met de huisarts
De huisarts heeft u naar mij verwezen en ik ben van mening dat de huisarts gebaat is bij een heldere en open communicatie. Bij afsluiting van de behandeling stel ik een kort afsluitend verslag op voor uw huisarts. Dit verslag wordt via beveiligde mail met uw goedkeuring gestuurd naar de huisarts.

Mijn behandelmogelijkheden
Individuele therapie (cognitieve gedragstherapie en schema therapie)

  • EMDR; traumabehandeling
  • EHealth (therapieland)
  • Gezinsbehandeling

Behandeleffecten
Door middel van ROM meet ik het effect van de behandeling. Met de resultaten kan ik de kwaliteit van de behandelingen verbeteren. Uw ervaring als client staat hierin centraal. Met behulp van vragenlijsten die door u worden ingevuld, onderzoek ik of uw psychische klachten gedurende de behandeling afnemen. Ook wat de invloed is op uw dagelijkse functioneren en kwaliteit van leven. Het afnemen van deze vragenlijsten noemen de ROM, wat staat voor Routine Outcome Monitoring